• Ackomodation = sätt att hantera kunskap på, vi ackomoderar när ny kunskap inte passar ihop med det befintliga schemat, vi behöver då förändra schemat för att få den nya kunskapen införlivas.
 • Adaptivt tänkande = ett sätt att tänka på som är väl anpassat för situationen, ett funktionellt tänkande.
 • Affekter = medfödda känsloreaktioner. Avsmak, avsky, vrede, förtvivlan, rädsla, skam, glädje, intresse och förvåning. Sex negativa, två positiva och en neutral. Agora fobi = rädsla för platser där det upplevs som svårt att ta sig bort från eller få hjälp på exempelvis folksamlingar, bussar, köer eller affärer.
 • Agenda = Den arbetsplan som görs vid varje behandlingstillfälle eller session (se session). I agendan anges viklet eller vilka problemområden som ska behandlas vi det specifika tillfället. Agendan finns för att ge samtalet struktur.
 • Assimilation = sätt att hantera kunskap på, vi assimilerar när ny kunskap passar ihop med det befintliga schemat.
 • Automatiska tankar = är tankar som dyker upp oreflekterat och spontant. De kommer mycket snabbt och passerar ibland medvetandet så hastigt att vi inte hinner lägga märke till dem, men trots det hinner de påverka känslor och handlingsmönster.
 • Dopamin = en transmittorsubstans i hjärnan som är relaterad till flertalet psykiska störningar vid avvikande nivåer. Dopaminet kan sägas vara en substans som sporrar oss, den styr även vakenhet, lust, uppmärksamhet, nyfikenhet, kerativitet med mera.
 • DSM-IV = Diagnostic and statistical manual of psychiatric disorders, se även ICD-10.
 • GAD => Generaliserat ångestsyndrom, en utbredd ångest som inte är relaterad till någon specifik omstämdighet.
 • Hyperventilation = snabb och forcerad andning, förekommer ofta vid panikattacker. Det här sättet att andas på minskar koldioxidhalten i blodet och ger domnigar och yrsel.
 • ICD-10 = (International classification of diseases) En internationell klassifikation av sjukdomar, även psykiska klassifiseras. I USA används istället DSM-IV som är förkortning av Diagnostic and statistical manual of psychiatric disorders.
 • Insomnia = sömnlöshet.
 • Kognition = (av det latinska cognosco, jag vet, jag känner till) innefattar tänkande och även fenomen så som dag- och nattdrömmar, fantasier, resonerande, intentioner, livsregler, principer och förväntningar.
 • Konceptualisering = en sammanfattning av klientens problembild.
 • OCD = Tvångssyndrom, förkortningen står för engelskans obsessiv compulsiv disorder. OCD är ett ångestsyndrom med tvångssymptom. Tvångssymptomen kan innefatta tankar eller handlingar eller både och.
 • Perception = är processen där vi tolkar signaler som når vår hjärna via sinnesorganen, alltså hörsel, syn, lukt, smak och känsel. Urvalet och tolkningen av intrycken beror på både yttre och inre faktorer. Exempel på inre faktorerna är förväntningar, känslor och erfarenheter. Exempel på yttre faktorer är stimulits storlek och frekvens.
 • PTSD = Posttraumatiskt stresssyndrom, förkortningen står för engelskans post traumatic stress syndrom. Ångesten som personen upplever härrör från en traumatisk händelse.
 • Serotonin = en transmittorsubstans som visar förändrad omsättning i hjärnan vid depression och flertalet andra psykiska störningar.
 • Sokratiska frågor - är frågor som syftar till att utforska verkligheten och eventuella alternativa sätt att tänka. Begreppet syftar på filosofen Sokrates metod att undervisa sina lärjungar genom att ställa frågor till dem. Exempelvis "Hur skulle du se på detta om du var glad och inte ledsen?", "Är det säkert att det är så?", "Hur skulle din vän se på situationen?", "Kan man tänka på ett annat sätt?", "Är det fakta eller tolkningar?", "Vilka fakta talar för det du säger?".
 • Tvång se OCD.
 • Överassimilering = leder till en subjektiv tolkning av verkligheten.

 

Skype

Lova kognitiv psykoterapi